SENAM RIMBA (Seri Insersi Profil Pelajar Pancasila)

Budi Ruhiat, M.Pd

(Guru PPKn SMPN 1 Ngamprah)

Wanci subuh, kuring jeung babaturan solat Subuh berjamaah make matras sewang-sewangan. Rengse solat Subuh, baju dibuka deui teu make kaos sangsang-kaos sangsan acan, tapi kahandapan mah make calana lengkep jeung sapatu boot.

Mimiti dilumpatkeun 10 kurililing ngurilingan lapangan maen bal nu kabeneran aya di hareupeun imah kuncen tea, sawareh mah babaturan aya nu teu kuat ku tirisna jeung teu kuat lumpat sapuluh kuriling lantaran teu make baju kaluhuran, nepi ka aya nu utah sagala rupa asup angin sigana mah, ari kuring mah pan urang kampung tea geus biasa hirup di kampung, geus biasa mandi Subuh ku cai tiis. Nu masih kuat lumpat kudu terus baris di tengah lapang, keur ngurangan tirisna pepedut Subuh anu nyelecep kana jero tulang.

Gerakan senam dimimitian, leungeun dijapapangkeun kenca katuhu terus diputer puter kaluhur kahandap supaya kuat cenah, tak-tak jeung dada keur ngagandong rangsel, harita mah nu karasa ku kuring asa disiksa we nu aya, cangkeul jeung pegel, muter muter leungeun kaluhur kahandap eta teh di sebutna senam rimba. Kuduna mah sabulan samemeh rencana naek gunung kudu nyiapkeun diri ku senam kabugaran, eta teh salah sahiji persayaratan ngarah teu mopo di tengah jalan jeung siap nyanghareupan sagala kamungkinan.

Wanci masih carangcang tihang, sarangenge can nembongan masih pinuh ku pepedut nyimbutan suku Gunung Burangrang. Ari beuteung mah teu bisa kompromi pating jaleprot menta diisian, sarapan sa aya-aya geus biasa mie instant menu utama sarapan, tapi lain eta wungkul kuring masih tetep sayagi ku bebekelan kadaharan anu sehat, sarupaning kadaharan kalengan jeung inuman berenergi lian na supaya aya tanaga.

Samemeh neruskeun perjalanan sarapan pagi di eta patempatan anu dingaranan ‘Tanah Mati’. kunaon make disebut Tanah Mati eta patempatan teh, nyaeta salah sahiji wewengkon pakuburan umum muslim anu kaliliwatan lamun rek naek Gunung Burangrang ti Legok Haji. Rada geueuman eta patempatan teh sabab pakuburan di lembur mah beda jeung di kota, kurang ka urus pinuh ku jukut, nu katingali ngan jahul na wungkul nyongclo palebah sirah kuburan.

Ti hareup pamingpin ngajorowok masih inget nepi ka ayeuna-Gunakan mata kaki dan mata hati jangan gunakan mata kalian!, na hate ngagerentes, maenya mata kaki bisa ningali, ngan teu pok da sieun di-push up , sabab satiap kasalahan kudu diganjar ku hukuman, tujuannana mah alus meh disiplin cenah.

Samemeh neruskeun lalampahan kabeh rombongan dibariskeun heula, rangsel geus nangkod dina tonggong masing-masing. Rengse ngadoa panyateh rek langsung neruskeun perjalanan, ari pek teh kabeh kudu ngajapapangkeun deui leungeun ka kenca-ka katuhu terus diputer puter deui ka luhur-ka handap siga tadi Subuh, ceuk pamimpin rombongan gerakan eta teh kudu jadi kabiasaan tiap-tiap pecinta alam samemeh ngalakukan perjalanan, tujuanna ngarah tak-tak jeung dada kuat nahan beuratna rangsel jeung mawa awak sorangan. Sakurang-kurangna kudu muterkeun leungeun ka hareup saratus kali ka tukang saratus kali. Lila-lila mah jadi biasa jeung aya karasana awak haneut teu tiris teuing lantaran terus terusan ngalakukan senam rimba.

Kedepruk-kedepruk sapatu boot nu dipake mimiti ngalengkah ngaliwatan kebon sayuran. Sajongjongan panon kasima ku hejo ngemplohna sayuran sabangsaning wortel, sosin, bayem, engkol, brungkol, jeung brokoli, bonteng jeung rupa rupa cabe, kahayang mah metik eta sayuran  anu marunu’u, lamun terus dicetrok kabayangkeun seger rasana, ah eta mah bayangan anu lapar  bari  kesang juuh maseuhan baju nu dipake.

Teu karasa leumpang geus nepi ka tempat anu pinuh ku jukut jangkung anu sok disebut savana basa keren na mah. Jalan satapak kalimpudan ku jukut jangkung teu bisa ngabedakeun antara jalan satapak jeung kerepna jukut nu minuhan jalan satapak. Kuring nuturkeun tapak batur nu geus tiheula leumpang, katingali jukutna rarebah katincakan. Laun-laun wewengkon savana kaliwatan, jog anjog ka leuweung pinus.

Sawatara lalampahan ngaliwatan leuweung pinus, ti kajauhan kadengena siga seah cai kabawa caah, kuring kakara apal waktu harita sora seah teh nyaeta dangdaunan pinus anu ngagesrek jeung daun sejenan alatan ka tebak angin, sorana matak muringkak bulu punduk. Kuring ngan bisa tungkul bari make topi rimba meunang nginjeum oge ti tentara gigireun imah. Memang kuring urang kampung tapi lain urang gunung teu apal sora tangkal pinus siga kitu.

Berhenti !!!  Sekarang kita istirahat dulu di Pos 1 sebelum melanjutkan perjalanan di kawasan hutan pinus, ceuk pingpinan rombongan ngajorowok, reg kabeh eureun. Panya teh rek dititah ngalungsar istirahat, bari nginum. Eh ari pek  kalah dititah ngajapapangkeun deui leungeun kenca katuhu, terus diputer puter ka hareup jeung ka tukang atawa senam rimba deui bari ngitung ti hiji nepi ka sapuluh bulak balik sapuluh balikan, ari dijumlahkeun mah nya saratus kali puteran. Orok kaya leuleus jeung cangkeul jaba cape ku leumpang oge, beres senam rimba kakara meunang nginum jeung istirahat.

Anu karasa ku kuring jeung babaturan salila lalampahan ka gunung atawa ka leuweung, antara babaturan silih ajenan jeung silih bantuan, kasusah babaturan sarua jeung kasusah diri sorangan. Ciri nu sok asruk asrukan ka gunung mah miboga rasa sikep jeung kabiasaan resep tutulung jeung boga ciri bela kapapada jalma, padahal eta jalma anyar pinanggih, wawuh munding, kadang kadang mah teu nyaho ngaran ngaran na acan.

Nilai Profil Pelajar Pancasila

  1. Nilai naon wae anu saluyu jeung Profil Pelajar Pancasila?
  2. Diantara pangalaman diluhur nilai naon wae anu teu saluyu jeung nilai Profil Pelajar Pancasila?
  3. Conto anu pernah kaalaman saluyu jeung watek Profil Pelajar Pancasila!

Profil penulis

Budi Ruhiat, lahir di Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, 18 September 1970. Mancen tugas ngajar pelajaran PPKn di SMPN 1 Ngamprah ti tahun 2000 nepi ka danget ieu. Karya  di antarana kontributor buku Jejak Pena Sang Guru-Penerbit Arashi Group 2021, Kontributor buku Hikmah PJJ, penerbit Newsroom press, 2021. Juara 1 Anugrah Konstitusi Kabupaten Bandung Barat tahun 2017. Jurnalis Newsroom Tim Peliput Berita Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Wakil Kepala sekolah Bidang Kurikulum ti 2010 dugi ka ayeuna. Ketua MGMP PPKn Kabupaten Bandung Barat, Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Bandung Barat, Pengurus Koperasi ti taun 2005 dugi ayeuna, Pembina Ekstrakurikuler Pecinta Alam SMPN 1 Ngamprah (BRIGASPALA) 2004-2008. Anggota tim Penyusun Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di satuan pendidikan. Instruktur Nasional  K-!3, jeung Instruktur Kabupaten 2014-2017, Pemateri Aplikasi e-raport Kabupaten Bandung Barat, Pemateri Insersi pendidikan Anti korupsi, Insersi Pendidikan Lalulintas pada mata pelajaran PPKn.